Przygotowanie Produkcji

KARTY TECHNOLOGICZNE

Moduł ten pozwala tworzyć i zarządzać Kartami Technologicznymi określającymi technologię produkcji każdego produktu. Korzystanie z Kart Technologicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności każdego powtórnie wytwarzanego produktu. Pozwala również na automatyczną kalkulację cenny produktu zdefiniowanego w Karcie Technologicznej.
Korzyści:

• Definicja ścieżek technologicznych w celu zoptymalizowania technologii wytwarzania produktu;
• Jednolite informacje technologiczne dla każdego produktu;
• Jednolita identyfikacja produktu, od działu handlowego, przez studio projektowe i technologię, aż po produkcję i magazyn;
• Dostęp do historii zmian produktu, w tym jego rozwoju i wytworzenia.

SZABLONY TECHNOLOGICZNE

Moduł ten pozwala tworzyć szablony technologiczne dla dowolnego rodzaju produktu. W ten sposób możliwe jest zautomatyzowanie kalkulacji i zapewnienie zgodności szacunkowych obliczeń z możliwościami technologicznymi. Pozwala także określić ścieżki technologiczne zapewniające optymalną realizację zleceń produkcyjnych.
Korzyści:

• Krótszy czas potrzebny na przygotowanie kalkulacji;
• Niższe koszty poprzez eliminację możliwych błędów technologicznych w obliczeniach i zleceniach produkcyjnych;
• Umożliwia osobie nieznającej technologii bezpieczne korzystanie z systemu (przydatne dla nowych pracowników);
• Jednolity opis technologiczny każdego zamówienia, na każdym etapie produkcji .

ZLECENIE PRODUKCYJNE

Moduł ten automatycznie generuje zlecenia produkcyjne na podstawie wcześniej przygotowanych kalkulacji (kart produktu). W ten sposób zapewnia prawidłowość każdego otwartego zamówienia produkcyjnego, jego zgodność ze standardami produkcji, technologiami i procesami stosowanymi przez firmę.
Korzyści:

• Krótszy czas potrzebny na przygotowanie zlecenia produkcyjnego;
• Zautomatyzowany proces przygotowywanie zleceń produkcyjnych;
• Szybkie generowanie zleceń produkcyjnych i zgodnie z kalkulacjami;
• Wyeliminowane ryzyko błędu w zleceniach produkcyjnych;
• Możliwe połączenie różnych produktów w arkuszach drukowanych.

ZARZĄDZANIE MASZYNAMI

Moduł ten pozwala zdefiniować parametry technologiczne opisujące każdą maszynę używaną przez firmę. Możliwe jest również zdefiniowanie standardów wydajności z opcją ustanowienia takich standardów zgodnie z szeregiem parametrów technologicznych. Ten moduł zapewnia opcję definiowania stawek pokrycia dla każdej maszyny.
Korzyści:

• Lepsze wykorzystanie maszyn dzięki precyzyjnym danym dotyczącym wydajności maszyny;
• Odpowiednia kategoryzacja danych dotyczących wydajności dla każdej maszyny;
• Połączona baza danych standardów maszyn dostępna do kalkulacji i planowania;
• Łatwe uruchomienie każdej nowej maszyny poprzez skopiowanie konfiguracji parametrów z innej maszyny i odpowiednie dostosowanie tych parametrów.

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI

Moduł ten pozwala zarządzać narzędziami niezbędnymi do produkcji oraz monitorować ich dostępność i poziom użyteczności. Zarządza całym cyklem życia dowolnego narzędzia, od jego zamówienia, poprzez regenerację, aż do całkowitego zużycia i kolejnego zamówienia. Dostępność i stan takich narzędzi, jak wałki farbowe, wałki rastrowe, formy drukarskie i wykrojniki są również widoczne w innych modułach, takich jak Plan produkcji lub Zlecenia produkcyjne.
Korzyści:

• Śledzenie statusu i dostępności narzędzi;
• Optymalizacja kosztów narzędzi;
• Krótszy czas przestoju związany z potrzebą oczekiwania na nowe narzędzie;
• Możliwość przypisania parametrów użytkowania, arkusza i pakowania do matryc;
• Wyszukiwarka pozwalająca znaleźć narzędzia do cięcia o takich samych kształtach;
• Pełna historia użytkowania narzędzia;
• Narzędzia można łatwo zlokalizować .

ZARZĄDZANIE CENNIKAMI

Moduł ten pozwala dodawać nowe elementy i edytować te już istniejące w cenniku, związane z materiałami, transportem itp. Pozwala także na jednoczesną zmianę domyślnych cen wielu elementów oraz na import nowych elementów cennika z plików zewnętrznych.
Korzyści:

• Zminimalizowane ryzyko związane ze zmianami cen surowców;
• Scentralizowana kontrola cen surowców wykorzystywanych do obliczeń;
• Zarządzanie cenami w dowolnej walucie;
• Możliwość dokonania jednoczesnej zmiany domyślnych cen;
• Możliwość tworzenia cenników mających zastosowanie dla różnych okresów czasu i ich śledzenie;
• Optymalizacja kosztów narzędzi;
• Krótszy czas przestoju związany z potrzebą oczekiwania na nowe narzędzie;
• Możliwość przypisania parametrów użytkowania, arkusza i opakowania do wykrojnika;
• Wyszukiwarka pozwalająca znaleźć narzędzia sztancujące o takich samych kształtach;
• Pełna historia użytkowania narzędzia;

ZAPOTRZEBOWANIA MATERIAŁOWE

Moduł ten pozwala zarezerwować materiały i narzędzia wymagane do realizacji każdego przyjętego zlecenia produkcyjnego. Umożliwia użytkownikowi przypisanie dowolnego materiału w magazynie, a także uzupełnienie jego poziomu do wartości niezbędnej dla sprawnej realizacji zleceń produkcyjnych.
Korzyści:

• Niższe koszty zakupu i dostawy materiałów poprzez połączenie zamówień zakupu podobnych materiałów potrzebnych do wielu zamówień produkcyjnych;
• Niższe koszty zakupu i dostawy narzędzi dzięki kombinacji zamówień zakupu podobnych narzędzi potrzebnych w wielu zamówieniach produkcyjnych.
• Niższy zamrożony kapitał w zapasach dzięki wykorzystaniu materiałów pozostałych po zakończeniu poprzednich zamówień.

BADANIA MATERIAŁÓW

Ten moduł służy do definiowania testów laboratoryjnych, generowanych automatycznie dla pracowników laboratorium po przyjęciu surowca o określonych parametrach. Moduł ten pozwala odpowiednio rejestrować wszelkie ukończone testy surowców. Pozwala także opracować plany kontroli jakości i zdefiniować pomiary, które należy wykonać w ramach określonej procedury kontroli. Automatycznie tworzy listę testów zgodnie z parametrami materiału. Ten moduł zapewnia przestrzeganie standardów jakości dotyczących kontroli każdego przetwarzanego surowca.
Korzyści:

• Zapewnia zgodność z procedurami mającymi zastosowanie do badań laboratoryjnych surowców;
• Zautomatyzowanie przygotowywania dokumentacji testowej;
• Standaryzowana rejestracja testów kontroli jakości;
• Definiowanie testów według dostawcy i rodzaju surowca.

BADANIA PRODUKTÓW

Ten moduł służy do definiowania testów laboratoryjnych dla każdej grupy produktów. Pozwala odpowiednio rejestrować wszelkie ukończone testy produktu. Automatycznie generuje listę testów dla gotowego produktu, zgodnie z rodzajem produktu, operacjami technologicznymi stosowanymi w produkcji i klientem końcowym. Pozwala także opracować plany kontroli jakości i zdefiniować pomiary, które należy wykonać w ramach określonej procedury kontroli, a także zarejestrować wszelkie zdarzenia dotyczące jakości. Po zakończeniu jakiegokolwiek testu jakości automatycznie generowany jest certyfikat jakości. Plan kontroli jakości tworzony jest zgodnie z polityką jakości firmy i konkretnymi wymaganiami klientów.
Korzyści:

• Zapewniona zgodność z procedurami badań laboratoryjnych produktu;
• Zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji testowej;
• Standaryzowana rejestracja testów kontroli jakości;
• Możliwość generowania różnego typu świadectw i certyfikatów jakości produktów
• Definiowanie testów w oparciu o klienta, rodzaj produktu, proces technologiczny.